زرد رنگ زرد در حالت کلی رنگ شاداب و پر انرژی می باشد. وجود رنگ زرد کمرنگ در فضا، حس امید، شادی و خوش بینی را القا می کند. در واقع رنگ های زرد مختلف تاثیر متفاوت و مختلفی دارند. مثلا می توانید با رنگ کردن دیوارها یا سقف آن هم با زرد کمرنگ، آفتاب را به خانه بیاورید، این در حالی است استفاده از زرد تیره تر بعد از مدتی افسرده کننده، تحریک کننده و جدال برانگیز می شود.

زرد رنگ زرد در حالت کلی رنگ شاداب و پر انرژی می باشد. وجود رنگ زرد کمرنگ در فضا، حس امید، شادی و خوش بینی را القا می کند. در واقع رنگ های زرد مختلف تاثیر متفاوت و مختلفی دارند. مثلا می توانید با رنگ کردن دیوارها یا سقف آن هم با زرد کمرنگ، آفتاب را به خانه بیاورید، این در حالی است استفاده از زرد تیره تر بعد از مدتی افسرده کننده، تحریک کننده و جدال برانگیز می شود.