کفسابی مدرسه در پیروزی

کفسابی یک مدرسه در تهران منطقه پیروزی

متراژ: 320 متر مربع

تاریخ انجام 19 خرداد 1396