روان‌شناسیِ طراحیِ منظر برای زندگیِ بیرون از ساختمان

بخشِ دوم

رایج‌ترین ترجیحِ روان‌شناسی، فارغ از محیط، سکنی گزیدن در فضایی است که در آنجا احساسِ امنیت و داشتن حریمِ شخصی می‌کنیم  و در عین حال می‌توانیم زمانی که بخواهیم دور و اطرافمان را ببینیم. این اصلی نخستین برای دنبال کردن هنگامِ طراحیِ پاسیو در محوطه است. موضوعِ کلیدی احساسی است که ما یا فردی که در این فضا سکنی خواهد گزید پیدا می‌کنیم. این جا جایی است که طراح باید مانندِ یک روان‌شناس باشد. اگرچه به نظر می‌رسد امنیت مؤلفه‌های عمومی‌ای دارد، افراد به دلایلِ گوناگونی احساسِ امنیت می‌کنند.  ممکن است فردی تکیه‌داده به دیوار، جای گرفته در یک گوشه درونِ یک ساختمان بیشترین احساس راحتی را داشته باشد، در حالیکه دیگری نیاز دارد که خارج از ساختمان با داشتنِ یک چشم‌اندازِ 360 درجه‌ی خوب و فراهم شدنِ گشودگی در فضا باشد. این‌‌ها پرسش‌هایی است که باید هنگامِ طراحیِ پاسیو برای ساکنی مشخص رفع شوند.

زمانی که بحثِ محوطه‌ی بیرونیِ فضای زندگی می‌شود، روان‌شناسیِ طراحیِ منظر می‌تواند باز هم راهنمای تصمیم‌ها باشد. به یاد داشته باشید اینکه ساکنین در فضا چه احساسی دارند است که سطح آسایششان را تعیین می‌کند. رویکردی کلی برای چگونگیِ ایجادِ امنیت و آسایش وجود ندارد. برخی افراد فقط به حواس‌پرتی‌های ساده‌ای دور و برِ بیرون فضای زندگیشان نیاز دارند تا توجهشان از خطراتِ  بیرون رفع شود. این کار را با کاشتِ

گیاهان در محوطه به شکلی پویا می‌توان انجام داد، گیاهانِ چندساله با تغییراتِ فصلی، درختچه‌ها با بافت و رنگ و درختانی چون مجسمه. افرادِ دیگر ممکن است به ساختارهایی پیچیده‌تر  با استفاده از طرح‌های موانعِ گیاهیِ بیشتر همراه با شاخ و برگ‌های همیشه سبز، دیوارهای سنگی، حصارهای چوبی یا ترکیبی از همه‌ی این عناصرِ محوطه، نیاز داشته باشند.

طراحیِ منظر فرآیندِ آفرینشِ فضایی است که ویژگی‌ای از یک احساس، یک عاطفه خواهد شد. زیاد اتفاق می‌افتد که یک طراحِ منظر بر روی زیبایی‌شناسی، صورت‌ها یا هنر و چیزهای به کار رفته از روی گرایشِ خودش تمرکز می‌کند و عواطفِ کسانی که در این فضا ساکن خواهند شد را نادیده می‌گیرد.

یک پاسیوی نشیمنِ بیرونیِ موفق، کمک می‌کند تا مجموعه‌ای از احساسِ‌های امنیت و آرامش و لذت برای صاحبانِ فضا، کسانی که بیشترین استفاده را از آن می‌کنند و کسانی که این فضا برای آنها طراحی شده است، ایجاد شود. این پاسیو محافظت از دور و اطراف در جایی که به آن نیاز است و چشم‌اندازهایی خوب از محیطِ گسترده‌تر در جایی که مناسب است را فراهم می‌آورد. این فضا همچنین طرحِ روشنی از چگونگیِ جنبش، دسترسی و خروج به سمتِ فضاهای اطراف و تواناییِ تطابق نسبت به کاربردهایی که در طولِ زمان احتمالاَ دگرگون می‌شوند، را خواهد داشت.

 

ظرفیت‌های فضای بیرون از خانه

ظرفیت‌های فضای بیرون از خانه

 

منبع: GARDEN DESIGN INC

مرتبط: روان‌شناسیِ طراحیِ منظر برای زندگیِ بیرون از ساختمان، بخشِ اول ، روان‌شناسی فضا، بخش اول ، روان‌شناسیِ فضا، بخشِ دوم ، روان‌شناسیِ فضا، بخش سوم ، روان‌شناسیِ فضا، بخشِ چهارم ، روان‌شناسیِ فضا، بخشِ پنجم و روان‌شناسیِ فضا، بخشِ پایانی