کفسابی پارکینگ ساختمان در تبریز – خیابان گلکار

کفسابی پارکینگ ساختمان در تبریز – خیابان گلکار

متراژ: 720 متر مربع (ساختمان 5 طبقه)

تاریخ انجام 10 تیر 1396

نقاشی ساختمان در تهران – پونک

نقاشی ساختمان در تهران – پونک

متراژ: 140 متر مربع

تاریخ انجام 10 تیر 1396

کفسابی مدرسه در پیروزی

کفسابی یک مدرسه در تهران منطقه پیروزی

متراژ: 320 متر مربع

تاریخ انجام 19 خرداد 1396

کفسابی منزل در تهران – صادقیه

کفسابی یک منزل در تهران فلکه دوم صادقه

متراژ: 100 متر مربع

تاریخ انجام 18 خرداد 1396

کفسابی یک منزل در قزوین – خیابان امام خمینی

کفسابی یک منزل در قزوین – خیابان امام خمینی

متراژ: 120 متر مربع

تاریخ انجام 11 خرداد 1396