کفسابی مدرسه در پیروزی

کفسابی یک مدرسه در تهران منطقه پیروزی

متراژ: 320 متر مربع

تاریخ انجام 19 خرداد 1396

کفسابی منزل در تهران – صادقیه

کفسابی یک منزل در تهران فلکه دوم صادقه

متراژ: 100 متر مربع

تاریخ انجام 18 خرداد 1396