کفسابی یک منزل در قزوین – خیابان امام خمینی

کفسابی یک منزل در قزوین – خیابان امام خمینی

متراژ: 120 متر مربع

تاریخ انجام 11 خرداد 1396