خط کشی پارکینگ، خط کشی ترافیکی، خط کشی جایگاه خودرو

 

جای پارک در پارکینگ های طبقاتی، عمومی و یا خیابان ها، به منظور ایجاد نظم و تسهیل پارک خودرو، اغلب با مشخص کردن بر روی زمین و به کمک رنگ و یا جداکننده ها متمایز میشود. خط کشی پارکینگ و شماره گذاری جایگاه خودرو، سبب میشود تا خودروها متناسب با فضا و طراحی پارکینگ طبقاتی یا عمومی، به بهترین نحو راهنمایی شده تا با رعایت اصول ترافیکی توقف کنند.

اهدف خط کشی جایگاه خودرو یا خط کشی پارکینگ و شماره گذاری

1-تفکیک خودرو و مشخص شدن مرز پارکینگ ها در محوطه

2-رعایت حقوق همسایه و پیروی از قوانین و فرهنگ آپارتمان نشینی

3-استفاده مناسب از جایگاه اضطراری یا پارکینگ مهمان

4-تناسب فواصل پارکینگ های مزاحم با  پارکینگ های قانونی طبق استانداردهای نظام مهندسی

5-پارک خودرو با استفاده از علائم و شماره گذاری در جایگاه، متناسب با اصول ترافیکی برای پارکینگ طبقاتی، پارکینگ عمومی یا شخصی

تماس با ما 49121-021
09123060494