اهمیت مشارکت در ساخت

اهمیت مشارکت در ساخت

گسترش شهر نشینی، کمبود زمین، افزایش هزینه های ساخت و ساز و نیاز به محلی برای سکونت مهمترین عواملی هستند که افراد را تشویق به مشارکت در ساخت می کنند. همه افراد زمین و سرمایه کافی برای ساخت و ساز را ندارند، بنابراین مشارکت در ساخت و ساز راه حل مناسبی برای صاحب خانه شدن […]