چه کارهای را نباید در باسازی انجام دهیم

چه کارهای را نباید در باسازی انجام دهیم